Privacybeleid

LaVi Fashion respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door LaVi Fashion worden verwerkt, waaronder in het bijzonder begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.lavifashion.nl (hierna aangeduid als ‘de website’)LaVi Fashion acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. LaVi Fashion zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016). 

LaVi Fashion verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan LaVi Fashion, zoals bij: 

  • Telefonisch of mailcontact; 
  • Het aangaan van een overeenkomst met LaVi Fashion met betrekking tot de levering van producten, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst; 
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier of de chatmodule op de website; 
  • Het inschrijven voor en de ontvangst van nieuwsbrieven of commerciële aanbiedingen. 

De persoonsgegevens die u aan LaVi Fashion verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacy policy 

Indien u voor bijvoorbeeld vragen persoonsgegevens aan LaVi Fashion verstrekt, worden deze door LaVi Fashion uitsluitend gebruikt om uw verzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met LaVi Fashion hebt gesloten, worden de door u in opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren. 

In het kader van de uitvoering van een tussen u en LaVi Fashion gesloten overeenkomst, kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien en voor zover dat nodig is in verband met de betrokkenheid van deze derden bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw naam en adres die worden gedeeld met een postorderbedrijf die in opdracht van LaVi Fashion de door u aangeschafte producten aflevert op het met u overeengekomen afleveradres, of om uw betaalgegegevens die met een externe betaalprovider worden gedeeld als u via de website de betaling voor de bestelling verricht. 

Indien u zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven hebt aangemeld, zal LaVi Fashion de in het kader daarvan door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de gevraagde nieuwsbrieven of commerciële aanbiedingen te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. 

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en LaVi Fashion gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven of commerciële aanbiedingen ook als overeenkomst aangemerkt. 

Daarnaast verwerkt LaVi Fashion persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, alsook op de zogenoemde rechtsgrond ‘gerechtvaardigde belangen’. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen LaVi Fashion of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Ook worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van LaVi Fashion, om de website en haar webwinkelfunctie, alsook de e-mailvoorzieningen van LaVi Fashion te kunnen exploiterende exploitant van de chatfunctie op de website om chatberichten uit te kunnen wisselenhet delen van uw persoonsgegevens met een boekhoud-/administratiekantoor om de administratie en boekhouding van LaVi Fashion te kunnen verzorgen en de exploitant van het door LaVi Fashion gebruikte boekhoud-/administratieprogramma; de exploitant van die software ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van LaVi Fashion noodzakelijk is. 

LaVi Fashion slaat uw persoonsgegevens op  binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die LaVi Fashion verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van LaVi Fashion daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt LaVi Fashion er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. LaVi Fashion zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. 

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van LaVi Fashion toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie LaVi Fashion persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. LaVi Fashion zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van LaVi Fashion vallen, evenals door LaVi Fashion ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover LaVi Fashion de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal LaVi Fashion de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als LaVi Fashion, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. 

Cookies die LaVi Fashion gebruikt 

LaVi Fashion gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. 

Middels analytische cookies verzamelt LaVi Fashion gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt LaVi Fashion gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. 

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut. 

Uw rechten 

U heeft het recht om LaVi Fashion te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij LaVi Fashion een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die LaVi Fashion verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar. 

Bewaren van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden door LaVi Fashion slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. LaVi Fashion legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

Contact 

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door LaVi Fashion, kunt u contact opnemen met LaVi FashionLaVi Fashion helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door LaVi Fashion of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen. De contactgegevens van LaVi Fashion zijn op de website te vinden. 

LaVi Fashion 

Huisbergerstraat 73 
6413VL Heerlen