Terms of service

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. LaVi Fashion: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Huisbergerstraat 73, 6413VL te Heerlen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 77981898.

2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie LaVi Fashion een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Partijen: LaVi Fashion en de Consument gezamenlijk.

4. Overeenkomst: iedere koopovereenkomst tussen Partijen die rechtstreeks middels de Webwinkel wordt gesloten.

5. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door LaVi Fashion aan de Consument te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, kleding en accessoires zoals sieraden, tasjes en riemen.

6. Webwinkel: www.lavifashion.nl.

7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LaVi Fashion en iedere Overeenkomst.

2. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van LaVi Fashion is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten.

2. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van LaVi Fashion dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Consument het betreffende aanbod in de Webwinkel op de daartoe aangewezen wijze heeft aanvaard en de Consument heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Vervolgens wordt de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Consument bevestigd.


ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij:

a) de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

b) volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

c) Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.


3. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door LaVi Fashion aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij LaVi Fashion. Zo spoedig mogelijk nadat LaVi Fashion in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal LaVi Fashion de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.

4. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag die Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.

5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan LaVi Fashion retourneren.

6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. LaVi Fashion is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betaling.

7. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen.

8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor zijn rekening.

9. LaVi Fashion zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door LaVi Fashion zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie of kwijtschelding in aanmerking.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN, CONFORMITEIT & LEVERINGSTERMIJNEN

1. De levering van de Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Consument opgegeven afleveradres.

2. LaVi Fashion staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (conformiteit).

3. LaVi Fashion behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.

4. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op het moment dat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.

5. LaVi Fashion spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter zijn alle door LaVi Fashion vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. LaVi Fashion spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van LaVi Fashion treedt niet eerder in dan nadat de Consument LaVi Fashion Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen LaVi Fashion haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Consument nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

7. Indien LaVi Fashion als gevolg van een aan de Consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Consument.

ARTIKEL 6. | OVERMACHT

1. LaVi Fashion is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien LaVi Fashion bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte,respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 7. | PRIJZEN, BEZORGKOSTEN & BETALINGEN

1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten. Bestellingen binnen Nederland af te leveren worden gratis bezorgd bij bestelbedragen vanaf € 64,95,-.

2. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is LaVi Fashion niet eerder gehouden uitvoering aan de Overeenkomst te geven dan nadat deze vooruitbetaling door haar is ontvangen.

3. LaVi Fashion is gerechtigd de aan de Consument te verstrekken factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument, één ander conform de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID

1. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de Consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan LaVi Fashion kan worden toegerekend.

2. De aansprakelijkheid van LaVi Fashion is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van LaVi Fashion betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 9. | KLACHTBELEID

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven, per e-mail of anderszins Schriftelijk te worden ingediend bij LaVi Fashion.

2. Bij LaVi Fashion ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien een klacht niet in onderling overleg tussen Partijen kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 10. | SLOTBEPALINGEN

1. Alle door LaVi Fashion geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Consument al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of de geschillencommissie als bedoeld in artikel 9.3, dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.