Shipping policy

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN, CONFORMITEIT & LEVERINGSTERMIJNEN

1. De levering van de Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Consument opgegeven afleveradres.

2. LaVi Fashion staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (conformiteit).

3. LaVi Fashion behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.

4. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op het moment dat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.

5. LaVi Fashion spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter zijn alle door LaVi Fashion vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. LaVi Fashion spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van LaVi Fashion treedt niet eerder in dan nadat de Consument LaVi Fashion Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen LaVi Fashion haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Consument nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

7. Indien LaVi Fashion als gevolg van een aan de Consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Consument.